Заваллівська громада

Кіровоградська область, Голованівський район

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення с.Таужне

Інформаційне повідомлення
про проведення  публічного громадського обговорення

 

1. Ініціатор громадського обговорення – Заваллівська селищна рада Голованівського району Кіровоградської області.

 

2. Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення - Відділ освіти Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області.

 

3. Питання або назва проєкту акта, винесеного на обговорення.

 "Про реорганізацію Комунального закладу "Таужненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області шляхом перетворення у Комунальний заклад "Таужненська гімназія" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області".

 

4. Варіанти вирішення питання.

Розгляд громадськістю та прийняття Засновником рішення про  реорганізацію Комунального закладу "Таужненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області шляхом перетворення у Комунальний заклад "Таужненська гімназія" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області".

Відповідно до статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до підпункту 30 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Так, згідно ч. 3 статті 66 Закону України "Про освіту" саме до повноважень селищних рад відноситься питання щодо заснування закладів освіти, а також реорганізації, перепрофілювання (зміну типу) та ліквідації їх з урахуванням спеціальних законів.

Спеціальним законом, який покликаний регулювати відносини, у сфері загальної середньої освіти є Закон України "Про повну загальну середню освіту". За яким реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення (ч. 2 ст. 32 Закону).

На момент винесення проекту рішення, зазначеного в п. 3 інформаційного повідомлення на громадське обговорення, КЗ "Таужненський ліцей" має статус ліцею, тобто закладу освіти, який здійснює провадження своєї діяльності на трьох рівнях: початкова освіта (1-4 класи), базова середня освіта (5-9 класи) та профільна середня освіта (10-11 класи).

Питання винесення рішення на громадське обговорення та в подальшому реорганізації КЗ "Таужненський ліцей" є досить важливим та актуальним. Оскільки, мережа закладів освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади. Так, відповідно до чинного законодавства (ст. 35 Закону України "Про повну загальну середню освіту" та розділу Х Прикінцевих та перехідних положень зазначеного Закону) до 01 вересня 2027 року гімназії та ліцеї повинні функціонувати як окремі юридичні особи. Тобто, перетворення закладів освіти у гімназії або ж створення гімназій та ліцеїв, як окремих юридичних осіб є незворотнім процесом.

Згідно чинного законодавства, кожен має право на якісну та доступну освіту. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак. Також, освіта повинна бути доступною. Для забезпечення територіальної доступності освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій. Право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у різних формах і різних видів.

Тому, з метою дотримання чинного законодавства, варіантом вирішення питання, яке виноситься на громадське обговорення є прийняття рішення про  реорганізацію Комунального закладу "Таужненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області шляхом перетворення у Комунальний заклад "Таужненська гімназія" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області".

 

5. Адреса, строк і форма  подання письмових пропозицій та зауважень:

1) поштова адреса: вул. Соборна, буд. 64, смт. Завалля, Голованівський район, Кіровоградська область, 26334;

2) строк подання пропозицій: з 03.05.2023 р. до 04.05.2024 р. включно;

3) форма подання письмових пропозицій та зауважень: згідно додатка до інформаційного повідомлення. Інша форма подання письмових повідомлень не приймається!

 

6. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення:

  • мешканці с. Таужне Голованівського району Кіровоградської області;
  • безпосередньо заклад загальної середньої освіти;
  • Заваллівська селищна рада, її структурний підрозділ – Відділ освіти.

 

7. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

  • дотримання законодавства у галузі освіти, щодо проведення процедур реорганізації, в тому числі щодо створення гімназії;
  • існування на території с. Таужне закладу освіти, який забезпечить здобуття освіти на двох рівнях (початкова, базова середня освіта);
  • раціональне, ефективне та економне використання бюджетних коштів;
  • належне матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;
  • організація підвезення здобувачів освіти 10-11(12) класів до опорного закладу.

 

8. Відомості про місце і час проведення публічних заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників.

Проведення «громадських слухань» з питання реорганізації Комунального закладу "Таужненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області шляхом перетворення у Комунальний заклад "Таужненська гімназія" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області планується 15.05.2024 о 14.00 год. у приміщенні КЗ "Таужненський ліцей" (вул. Шевченка, буд. 1, с. Таужне, Голованівський район, Кіровоградська область, 26330).

Порядок обговорення та реєстрація учасників здійснюється відповідно до положення про громадські слухання в Заваллівській територіальній громаді (далі – положення) (додаток 3 до Статуту Заваллівської селищної територіальної громади від 12 березня 2021 року № 171).

Громадські слухання проводяться відкрито.

У громадських слуханнях з правом голосу можуть брати участь дієздатні жителі територіальної громади, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території, в межах якої проводяться громадські слухання.

Інші особи, які на законних підставах постійно проживають або перебувають на відповідній території, можуть брати участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Реєстрацію учасників забезпечує ініціатор громадських слухань.

Для реєстації особам, які хочуть взяти участь у громадських слуханнях з правом голосу, необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, передбачений для посвідчення особи та встановлення її місця проживання в Україні відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

У списку реєстрації учасників громадських слухань зазначають прізвища, імена, по батькові учасників, дати їх народження, зареєстроване місце проживання. Учасник слухань підтверджує достовірність зазначеної інформації своїм особистим підписом у списку реєстрації учасників громадських слухань.

Усі особи, які беруть участь у громадських слуханнях, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних.

Відмова від надання документів, визначених п. 17 Положення, або не надання згоди на обробку персональних даних є підставою не допуску особи до участі у громадських слуханнях, у тому числі з правом дорадчого голосу.

Перед початком громадських слухань більшістю зареєстрованих учасників громадських слухань, які мають право голосу на цьому заході, обираються головуючий, секретар слухань та лічильна комісія. Інформація про це заноситься до протоколу громадських слухань.

Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, разом із секретарем слухань підписує протокол громадських слухань.

Секретар громадських слухань веде протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Положенням.

Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування.

До початку обговорення та прийняття рішень щодо питань, винесених на громадські слухання, шляхом голосування затверджується регламент проведення та порядок денний громадських слухань.

Включення до порядку денного,розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було передбачено розпорядженням про проведення слухань, не допускається.

Кожен учасник громадських слухань має право надати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. Усі пропозиції,зауваження і запитання заносяться (додаються)  до протоколу громадських слухань.

Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають проведенню громадських слухань. У випадку зазначених порушень головуючий може прийняти рішення про видалення порушника (порушників) з місця, де проводяться громадські слухання.

Голосування щодо прийняття або відхилення відповідного питання порядку денного здійснюється шляхом підняття рук особами, які мають право голосу під час громадських слухань.

Рішення приймаються більшістю голосів від кількості зареєстрованих учасників громадських слухань, які мають право голосу відповідно до Положення. Результати підрахунку голосів оголошуються лічильною комісією та вносяться до протоколу громадських слухань.

За результатами громадських слухань у триденний термін оформляється письмовий протокол, в якому чітко формулюються рішення (пропозиції) громадських слухань.

Протокол надається ініціатору громадського слухання та публікується на офіційному веб-сайті Заваллівської селищної ради: https://zavallivska-gromada.gov.ua.

 

9. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

Публікація інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті Заваллівської селищної ради (https://zavallivska-gromada.gov.ua) у розділі "Консультація з громадськістю".

 

10. Поштова та електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень:

поштова адреса: вул. Соборна, буд. 64, смт. Завалля, Голованівський район, Кіровоградська область, 26334;

електронна адреса: osvitazavally2023@ukr.net;

номер телефону: +380982611478.

 

11. Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що внесено на публічне громадське обговорення.

адреса: вул. Соборна, буд. 64, смт. Завалля, Голованівський район, Кіровоградська область, 26334;

номер телефону: +380982611478 - Гончарук Галина Володимирівна - начальник відділу освіти Заваллівської селищної ради.

 

12. Прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади.

Гончарук Галина Володимирівна - начальник відділу освіти Заваллівської селищної ради.

 

13. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

Не пізніше, ніж через два тижні після закінчення обговорення на офіційному веб-сайті Заваллівської селищної ради (https://zavallivska-gromada.gov.ua) у розділі "Консультація з громадськістю".

 

 

Додаток

до інформаційного повідомлення

 

 

*Форма подання письмових пропозицій та зауважень

до проєкту рішення,  що виноситься на громадське обговорення

 

Назва проєкту рішення: "Про реорганізацію Комунального закладу "Таужненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області шляхом перетворення у Комунальний заклад "Таужненська гімназія" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області"

 

ПІБ особи, що бере участь в громадському обговоренні (у разі подання колективного звернення, зазначаються ПІБ всіх осіб)

 

Місце прописки, реєстрації особи, що бере участь в громадському обговоренні

 

Дата, місяць та рік народження особи, що подає пропозицію або зауваження до проєкту рішення

 

Контактна інформація

(тел./факс/ e-mail)

 

Суть пропозицій

 

 

_____________________ __________________________   ________________________

             (підпис)                                     (ПІП)                                           (дата)

 

Примітка:

*подання, даної форми повідомлення є згодою особи на обробку її персональних даних.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь